Pályázati Felhívás

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Gyulai Dürer Albert Általános Iskola
Intézményvezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

·         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8). bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség,

·         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

·         cselekvőképesség

·         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

·         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

·         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

 

A Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

·         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

·         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

·         szakmai önéletrajz

·         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

·         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

·         a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2015.05.20-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2015.08.15 – 2020.08.15-ig szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.03.31.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015.06.19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015.08.16.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Személyügyi Főosztály). A pályázatot, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015.06.19., valamint a beosztás megnevezését: Gyulai Dürer Albert Általános Iskola - intézményvezető. Két további példányt kérünk a KLIK Gyulai Tankerület címére megküldeni. (5700 Gyula, Ady Endre utca 19.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teleki-Szávai Krisztina nyújt, a 0630/373-6822 -os telefonszámon.